#United4IstanbulConvention: The Social Media Materials for 1st of July

United4 IstanbulConvention
5 min readJul 1, 2021

--

Scroll down for Crotian, Polish, Spanish, Kurdish, Italian, German, Arabic, French

 1. Daxwaza betalkirina Peymana Stenbolê li dijî Makezagona Tirkiyeyê û normên mafên mirovî yên navneteweyî ye. #BiHevReJiBoPeymanaStenbolê
 2. Em bi biryar in, heta ku wekheviya zayenda civakî ji bo her kesî bê misogerkirin, heta ku zext û tundî û cudakarî ji holê bê rakirin, têkoşîna me ya ji bo jiyaneke wekhev wê bidome. #BiHevReJiBoPeymanaStenbolê
 3. Li dijî êrişên zayenda civakî, me tu sînor nas nekiriye û dengê xwe kiriye yek, em ê tu carî ji têkoşîna xwe venegerin. #BiHevReJiBoPeymanaStenbolê
 4. Peymana Stenbolê, peymana wekhevî, demokrasî û serwerkirina hiqûqê ye, em ji Peymana Stenbolê venakişin. #BiHevReJiBoPeymanaStenbolê
 5. Em biryara betalkirina Peymana Stenbolê nas nakin. Divê Serokkomar rojek berî rojekê vê biryara xwe di ber çavan re derbas bike. #BiHevReJiBoPeymanaStenbolê
 6. Betalkirina Peymana Stenbolê, êrişeke mezin a li dijî mafên mirovan, bi taybetî jî mafên jinan û LGBTÎ+yan e. Em Peymana Stenbolê bernadin. #BiHevReJiBoPeymanaStenbolê
 1. L’intenzione di denunciare la Convenzione di Istanbul è incostituzionale, illegittima, e contraria alle norme di diritto internazionale dei diritti umani.
 2. Siamo impegnate a garantire uguaglianza di genere per tutti/e, e persevereremo finché le nostre richieste di uguaglianza, lotta alla discriminazione e di una vita libera dalla violenza saranno realizzate.
 3. Siamo una voce unita, internazionale e intersezionale, contro gli attacchi globali anti-genere e non arretreremo di fronte ai contraccolpi.
 4. L’abbandono della Convenzione di Istanbul dovrebbe essere considerate un abbandono dell’impegno verso uguaglianza, democrazia e legalità.
 5. Consideriamo la denuncia nulla ed invalida, ed esortiamo il Presidente della Turchia a ribaltare immediatamente tale decisione.
 6. Questo tentativo di denuncia è l’apice di un attacco complessivo contro i diritti umani in generale, ed i diritti delle donne e delle persone LGBTI+ in particolare. Ma non arretreremo.
 1. El intento de retirarse del Convenio de Estambul es inconstitucional, ilegal y contrario a las normas internacionales de derechos humanos.
 2. 2.Nos comprometemos a hacer realidad la igualdad de género para todas y persistiremos hasta que se cumplan nuestras demandas de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia.
 3. Somos una voz internacional e interseccional unida contra los ataques globales contra el género y no retrocederemos.
 4. El retroceso del Convenio de Estambul debe reconocerse como un retroceso del compromiso con la igualdad, la democracia y el Estado de Derecho.
 5. Consideramos que la retirada es nula e inválida e instamos al Presidente de Turquía a que revoque inmediatamente esta decisión.
 6. Este intento de retirada es la culminación de los ataques globales contra los derechos humanos en general, y los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI+ en particular. Pero no nos echaremos atrás
 1. Der Versuch, aus der Istanbul-Konvention auszutreten ist verfassungswidrig, rechtswidrig und verstößt gegen internationale Menschenrechtsnormen.#VereintFürDieIstanbulKonvention
 2. Wir setzen uns für die Verwirklichung der Gleichberechtigung aller Geschlechter ein und werden nicht locker lassen, bis unsere Forderungen nach Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und einem Leben frei von Gewalt erfüllt sind.#VereintFürDieIstanbulKonvention
 3. Wir sind eine internationale, intersektionale, vereinte Stimme gegen globale Anti-Gender-Angriffe und werden angesichts der Rückschläge nicht zurückweichen. #VereintFürDieIstanbulKonvention
 4. Ein Rücktritt von der Istanbul-Konvention sollte als Rücktritt vom Engagement für Gleichheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erkannt werden. #VereintFürDieIstanbulKonvention
 5. Wir halten den Rücktritt für nichtig und fordern den türkischen Präsidenten auf, diese Entscheidung sofort rückgängig zu machen. #VereintFürDieIstanbulKonvention
 6. Dieser Rücktrittsversuch ist der Gipfel der weltweiten Angriffe auf Menschenrechte, besonders auf die Rechte von Frauen und LGBTI+. Aber wir werden nicht nachgeben. #VereintFürDieIstanbulKonvention
 1. Pokušaj povlačenja iz Istanbulske konvencije protuustavan je, nezakonit i protiv međunarodnih normi ljudskih prava.
 2. Posvetili smo se ostvarivanju spolne ravnopravnosti za sve i ustrajat ćemo dok se ne ispune naši zahtjevi za jednakošću, nediskriminacijom i životom bez nasilja.
 3. Mi smo međunarodni, intersekcijalno ujedinjen glas protiv globalnih anti-spolnih napada i nećemo odustati usprkos protureakcija.
 4. Odstupanje od Istanbulske konvencije trebalo bi prepoznati kao nazadovanje od zalaganja za jednakost, demokraciju i vladavinu zakona.
 5. Smatramo odstupanje nevažecimi zahtjevamo od turskog predsjednika da odmah izmijeni ovu odluku.
 6. Ovaj pokušaj povlačenja vrhunac je globalnih napada na ljudska prava općenito, a posebno na ženska i LGBTI + prava. Ali nećemo odstupiti.
 1. Próba wycofania się z Konwencji Stambulskiej jest niekonstytucyjna, bezprawna i sprzeczna z międzynarodowymi normami praw człowieka.
 2. Jesteśmy zaangażowani w realizację równości płci dla wszystkich i będziemy trwać, dopóki nasze żądania równości, niedyskryminacji i życia wolnego od przemocy nie zostaną spełnione.
 3. Jesteśmy międzynarodowym, intersekcjonalnym zjednoczonym głosem przeciwko globalnym atakom antygenderowym i nie cofniemy się w obliczu sprzeciwu.
 4. Odejście od Konwencji Stambulskiej należy uznać za odejście od zaangażowania na rzecz równości, demokracji i praworządności.
 5. Uważamy wycofanie za nieważne i wzywamy prezydenta Turcji do natychmiastowego cofnięcia tej decyzji.
 6. Ta próba wycofania się jest kulminacją globalnych ataków na prawa człowieka w ogóle, a w szczególności prawa kobiet i osób LGBTI+. Ale nie ustąpimy.
 1. La décision du retrait de la Convention d’Istanbul est contre la constitution, contre les normes internationales des droits de l’homme et contre la justice. #EnsemblePourLaConventiondIstanbul
 2. Nous sommes déterminées. Nous continuerons la lutte jusqu’à ce que l’égalité des genres soit établie et que notre demande pour une vie égale, sans violence ni discrimination soit satisfaite. #EnsemblePourLaConventiondIstanbul
 3. Nous nous unissons pour élever notre voix de façon intersectionnelle et transnationale, contre les campagnes anti-genre. Nous n’abandonnons pas la lutte. #EnsemblePourLaConventiondIstanbul
 4. Se retirer de la Convention d’Istanbul est une régression en termes d’égalité, de démocratie et d’État de droit. #EnsemblePourLaConventiondIstanbul
 5. La décision du retrait de la Convention d’Istanbul est nulle. Le Président devrait retirer sa décision.#EnsemblePourLaConventiondIstanbul
 6. La décision du retrait de la Convention est l’apogée des attaques internationales contre les droits de l’homme et surtout contre les droits des femmes et des LGBTI+. Nous n’abandonnons pas la lutte. #EnsemblePourLaConventiondIstanbul

--

--