Uluslararası İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte (United4IstanbulConvention) Kampanyası Dünyanın Her Köşesinden Herkesi İstanbul Sözleşmesi İçin Çevrimiçi Eyleme Çağırıyor:

 1. 17 Mayıs Derneği
 2. Antalya Feminist Kolektif
 3. ASTRA Network Polonya
 4. Avrupa Kadın Lobisi Romanya
 5. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
 6. AWID
 7. ERA-LGBTI
 8. FEDERA
 9. Fundacja Feminoteka (Feminoteka Vakfı, Polonya)
 10. Hafıza Merkezi Berlin (Almanya)
 11. International Alliance of Women (IAW, Uluslararası Kadın Birliği)
 12. IWRAW Asia Pacific (IWRAW Asya Pasifik)
 13. Kadın Dayanışma Vakfı
 14. Kadın Koalisyonu Uluslararası Çalışma Grubu
 15. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
 16. Kaos GL
 17. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Türkiye)
 18. L’ Associacio, Drets Sexuals i Reproductius (Cinsel ve Üreme Hakları Derneği, İspanya)
 19. Minerva Lab on Diversity and Gender Inequality (Minerva Çeşitlilik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Laboratuvarı, İtalya)
 20. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 21. Nőkért Egyesület (Kadınlar Birliği, Macaristan)
 22. Puduhepa (Almanya)
 23. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD, Türkiye)

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
United4 IstanbulConvention

United4 IstanbulConvention

More from Medium

Moving to Canada

Is it Passion or a Seasonal Obsession?

Rigs Often Cache Oil, Offloading When Convenient

The Role of AI in Employee Recruitment