İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte Kampanyası “Kaldığımız Yerden Devam — Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” adlı Küresel Bir Forum düzenledi

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store