İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte Kampanyası Çevrimiçi Eylemine Dünyanın Her Köşesinden Destek Mesajları Geldi

İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte (United4IstanbulConvention) Kampanyası olarak united4istanbulconvention.com sitesi üzerinden başlattığımız çevrimiçi eyleme 63 farklı ülkeden 1965 kişi ve kurum katıldı; sözleşmenin toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemedeki önemini vurguladı, Türkiye’nin hukuksuz bir şekilde sözleşmeden çekilmesini protesto etti.

20 Mart 2021’de Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğinin ilan edilmesinin ardından Türkiye ve Avrupa‘da uluslararası düzeyde çalışan 23 feminist örgüt ve LGBTİ+ örgütü, haklarımızı korumak ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için güçlerimizi birleştirdik. Sözleşme’nin imzaya açılmasının 10. yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta yayınladığımız ilk bildiriyle kampanyayı başlattık. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme tarihi olan 1 Temmuz öncesinde ise küresel bir çevrimiçi eylem başlattık. Çekya’dan Hindistan’a, Macaristan’dan Paraguay’a, Moldovya’dan Moğolistan’a 63 ülkeden katılımcılar devletlerin şiddeti önleme sorumluluğunu vurguladı ve bu hukuksuz işleme karşı olduklarını paylaştı.

Eyleme katılanlar, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” mesajıyla bir an önce sözleşmeden çekilme kararından vazgeçilmesi ve sözleşmeye yeniden taraf olunması yönündeki taleplerini dillendirdi. “Eşit yaşam koşulları, insani bir taleptir.”, “Kadınlar istediği gibi yaşar.” diyen yüzlerce kişi, kendi hayatlarının sahibi olduklarına ve herkesin şiddetten uzak bir hayat sürme hakkı olduğuna dikkat çekti. Dünyanın çeşitli yerlerinden katılımcılar, “Kadınlar sınırların ötesinde bir arada!”, “Sizinleyim. Birlikte başarabiliriz.” diyerek Türkiye’de bu hukuksuz ve gayrimeşru karara itiraz edenlerle dayanışma gösterdiler.

“Türkiye’deki ve İstanbul Sözleşmesi’nin saldırı altında olduğu tüm ülkelerdeki kadınlarla dayanışma!” mesajının verildiği çevrimiçi eylemde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve insan haklarının sadece Türkiye’de değil dünyanın başka bölgelerinde de saldırı altında olduğu ve “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten arınmış bir dünya” talepleri dile getirildi.

Avrupa Birliği Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, eyleme “Toplumsal cinsiyet eşitliğini herkes için gerçekleştirmeye kararlıyız ve eşitlik, ayrımcılık karşıtlığı ve şiddetten uzak bir yaşam talebimiz gerçekleşinceye kadar vazgeçmeyeceğiz.” mesajı ile katıldı. Avrupalı Sosyalistler Partisi (PES) Kadın Grubu, sözleşmeden çekilmenin kadının insan haklarını gözden çıkarmak olduğunu belirterek “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetten uzak bir Avrupa için İmzala, Onayla, Uygula. Türkiye rejiminin (sözleşmeden) çekilmesi, anayasaya ve kadınları şiddetten korumak için geliştirilen uluslararası standartlara aykırıdır.” notunu düştü. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan ise “Kadınların hayatın her alanında verdikleri mücadeleyi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Sözleşmesi için verdikleri onurlu mücadelede birlikte olduğumuzu, üzerimize düşen her şeyi her zaman yapacağımızı bildiriyorum.” mesajı verdi.

UNITED4ISTANBULCONVENTION

https://twitter.com/United4IC
https://medium.com/@united4istanbulconvention https://www.instagram.com/united4istanbulconvention/ United4IstanbulConvention@gmail.com

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
United4 IstanbulConvention

United4 IstanbulConvention

More from Medium

Medical Devices as Drilling Rigs

American Bocce Co // 2022 Covid Letter

A Exhausted Planet — Food Overproduction

Ethiopia’s new ‘public exchange’ can’t convey comprehensive harmony