İstanbul Sözleşmesi için Birlikte Kampanyası Kaldığımız Yerden Devam-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Birlikte Başlıklı Küresel Bir Forum Düzenledi

İstanbul Sözleşmesi için Birlikte kampanyası 7 Aralık 2021’de toplumsal cinsiyet ve insan hakları karşıtı saldırılar karşısında geliştirilebilecek kesişimsel ve ulusötesi stratejileri konuşmak üzere küresel bir forum düzenledi. Orta Avrupa Üniversitesi’nden (Central European University) profesör Andrea Petö toplantıda yaptığı açılış konuşmasında mevcut durumu “polipor devlet” dediği yeni bir yönetim biçimi olarak tarif etti ve bu yönetim biçiminin paralel kurumlar, paralel insan hakları belgeleri, güvenlikçi anlatılar kurduğunu ve kadın haklarının karşısına aileyi koyan bu yönetim biçiminin korku ve nefrete dayandığını ekledi. Toplantıya video mesaj ile katılan GREVIO Komitesi başkanı Iris Luarasi ise kadın haklarının aleyhine çalışan ulusötesi aktörlerin bilinçli olarak yanlış bilgi yaydıklarını ve aynı zamanda sahte haber üreten kuruluşlarının kurulduğunu aktardı.

AWID (Kalkınmada Kadın Hakları Derneği)’i ve Hakların Evrenselliği Gözlemevi (OURs) Çalışma Grubu’nu temsilen Anissa Daboussi, insan hakları karşıtı eğilimler, aktörler ve stratejiler üzerine çıkardıkları Risk Altındaki Haklar (Rights at Risk) başlıklı rapordan bilgiler paylaştı. Hak karşıtı grupların uluslararası mecralara girerek bu alanları içeriden zayıflattıklarını aktardı. Sosyal Bilimler Merkezi Berlin (Wissenschaftszentrum Berlin)’den Jelena Cupac ve İrem Ebetürk Tuncer ise bu grupların feminist yöntemleri taklit ederek Birleşmiş Milletler sisteminde feminist örgütlerin elde ettikleri kazanımları yok ettiklerini vurguladılar. Ayrıca siyasette kutuplaşmanın tehlikelerine dikkat çekerek varoluşsal tehdit algısına dayanan bu siyaset biçiminin aslında politika üretmeye engel olduğunu belirttiler.

Kuzey Makedonya’daki Coalition Margins’den Irena Civetkovik toplumsal kutuplaşmanın önüne geçmek için aktivistlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ile ilgili olumlu argümanları desteklemelerini önerdi. Polonya’dan Sevgi Dışlamaz Derneği (Love Does Not Exclude Association)’nden Hubert Sobeski rasyonel argümanların kutuplaşma karşısında tümüyle etkili olamayacağını, anlatıların gündelik deneyimlere odaklanması gerektiğini ekledi. AFDA (Asociacion Familias Diversas de Argentina)’dan Andrea Rivas pandemi sırasında Arjantin’de istihdam ile ilgili yasalarda uygulanan trans ve non-binary kotaları ve kadın, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik bakanlığı kurulması gibi olumlu gelişmeleri paylaştı. Ayrıca aşırı sağ bir hükümetin kurulma olasılığına karşı örgütlerin ekonomik bağımsızlığa sahip olmalarının önemine dikkat çekti. Feminist Dış Politika Merkezi (CFFP)’nden Damjan Denkovski toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı anlatıları tersine çevirmek için ittifaklar kurarak bir arada çalışmanın altını çizdi.

Türkiye’den konuşmacılar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ile zirve yapan saldırıları anlattılar. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Ceren Akkaya sözleşmeden çekilmenin resmileştiği gün açıklanan Kadına Yönelik Şiddet Eylem Planı’nda ilk defa toplumsal cinsiyet kavramının geçmediğini aktardı. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nden Arzu Kepez ve İlknur Akbaba sözleşmeden çekilme sonrası Erzincan’da kadınların hissettikleri güvensizliği paylaştılar; bu politikaların daha çok insanı bu politikaları protesto etmeye yönlendirdiğini de eklediler. KAOS-GL’den Umut Güven ise saldırıların LGBTİ+ hareketini daha stratejik hareket etmeye ittiğini belirtti.

Toplantının ikinci kısmında, katılımcılar otoriter rejimlere ve bunlar tarafından desteklenen toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı gruplara karşı direnmek için nasıl taktikler izlenebileceği üzerine deneyimlerini paylaştılar.

Mücadeleye daha güçlü bir şekilde devam etme çağrısı yapan kampanya bileşenleri “Bu buluşmanın ve İstanbul Sözleşmesi için Birlikte kampanyasının feminist hareket, LGBTİ+ ve insan hakları hareketleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarını savunmak üzere küresel diyalogu beslemesini umuyoruz.” diyerek her türlü eşitsizliğe karşı mücadele etmek için tüm hareketlerden aktivistlere çağrı yaptı.

İstanbul Sözleşmesi için Birlikte kampanyası

Kampanya bileşenleri:

  1. 17 Mayıs Derneği

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store